מכון לתודעה יהודית

Congregation Zichron Menachem Av

2 Tobey Lane

Monsey NY 10952

 

Congregation Zichron Menachem is holding bi-weekly sessions for TIKKUN SHOVAVIM for acts of prohibitive and Halacha improper cohabitation (such as Nida and others) for 6 weeks starting Parashat Shemot until Parashat Yitro at 2:45 PM and concluding with Mincha-Maariv. Those who cannot do the Tikkun which also requires 2 days of fasting on Monday and Thursday (for 6 weeks); it is customary for them to substitute the fasting with 6 X $84 Tzedakka made to Cong. Zichron Menachem - and the Congregation will to do the Tikkun on their behalf (please submit Hebrew name and mother's name).

 

רבי אריאל אריאב מקיטן שליט"א

Halacha and personal matters

845.548.0646

 

שובו בנים שובבי''ם

היות שימי שובבי''ם כבר עלינו, ורבנו באריז''ל גילה לנו גודל כוחם ועוצם תיקונם בשבועות אלו, בכל עניני יסוד וקדושה וענפיהם, ואפשר לתקן את אשר עיווותנו, ולאחד אשר הפרדנו, וקדיש משמיא נחית, רבנו הק' רש''ש זיע''א אשר פתח לנו הדרך אשר נלך בה, והמעשה אשר יעשון, ופ''ד תעניות, ובתפילת עננו עם כל פרט הכוונות, ותפילות ותיקונים להפוך מפש''ע לשפ''ע. וכידוע בזוה''ק שמזל''א דא יסו''ד וע''י זיכוך הרצונו''ת יפתחו מחדש הצינורו''ת ויושפע השפעות גדולות, ובני סמיכי, חיי אריכי ומזוני רוויחי, ועל כולם לאקמא שכינתא מעפרא. תיקון הברית שובבי''ם בימי שני וחמישי בשעה 2:45 בקהילת זיכרון מנחם

2 Tobey Lane

Monsey NY 10952

 

בשם רבי אשר זעליג מרגליות זיע''א

מי שקשה לו להשתתף, יוכל למסור שמו ומחיר כסף ו' פעמים פ''ד תעניות שהן מעיקרי התיקון, ויזכירו את שמו בפרטות בתיקון הגדול הזה ויועיל לו. בבקשה לשלח את השם הפרטי יחד עם שם האם

Congregation Zichron Menachem

2 Tobey Lane

Monsey NY 10952

 

"ומי שאמר לעולמו די יאמר לגלותינו די ורבוכ''ע יחיש לגואלינו

ויקבץ נידחנו מד' כנפות הארץ במהרה בימינו"

 

Congregation Zichron Menachem

2 Tobey Lane, Monsey, New York 10952

(on 306 across from Shelly Too)

We have NETZ ON SHABBAT - everybody is welcomed. 

 

For Halacha Questions and other matters

Please call: Rabbi Ariav Mekaiten 845-548-0646

To be added to our texting list - reply to:

845-499-8072

 

You can listen to Rabbi Mekaiten Torah Shiurim on Halacha and עניני דיומא

on KOL HALASHON on the internet http://torahdownloads.com

or by dialing 718-521-5231, then 2 for Hebrew, Select 1, and 1 again

 

לספרית השעורים גיבור כארי של רבנו שלי''טא לחץ כאן